Järjestöt maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluvaiheessa hyvin mukana

Järjestöt maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluvaiheessa hyvin mukana

Järjestöt ovat olleet aktiivisesti mukana Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen uudistuksen valmistelussa.

Järjestöjen moninaiset roolit sekä järjestöissä oleva asiantuntijuus ovat tulleet näkyviksi. Järjestöjen kautta on myös tuotu erityisen paljon palveluiden käyttäjien ääntä uudistuksen valmisteluun. Valmiustelun raportit ovat luettavissa KS2021 -sivustolla ja Yhdistystorilla.

Maakunnan vastuuvalmistelijoille tehdyn kyselyn mukaan KYTin hallinnoima Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke on mahdollistanut luontevan vuoropuhelun järjestöjen ja valmistelijoiden välillä. Vastuuvalmistelijoiden mukaan hanke viesti uudistuksen etenemisesti aktiivisesti ja keskitetysti laajalle järjestökentälle, mikä  helpotti luontevan vuorovaikutuksen ja luottamuksen syntymistä. Samalla se mahdollisti yhteisen suunnittelun ja järjestöjen aktiivisen osallisuuden toteutumisen valmistelussa. ”Hanke on tehnyt hyvää työtä eri foorumeilla maakunnassa, luonut järjestöille tilaisuuksia vaikuttaa ja saada äänensä kuuluviin sekä rohkeasti hakenut ja luonut vaikuttamisen paikkoja”.

Vastaajista kaikki olivat samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että hanke on

  • edistänyt järjestöjen ja vastuuvalmistelijoiden yhteistyötä
  • tukenut pysyvien järjestöyhteistyön rakenteiden muodostumista maakunnassa.
  • tukenut järjestöjen asiantuntijuuden sekä asiakasnäkökulman hyödyntämistä maakuntavalmistelussa
  • auttanut vastuuvalmistelijoita hahmottamaan järjestöjen eri rooleja ja järjestötoiminnan moninaisuutta.

” Hanke on tehnyt hyvää työtä eri foorumeilla maakunnassa”
” Hanke on luonut järjestöille tilaisuuksia vaikuttaa ja saada äänensä kuuluviin”
”Hanke on rohkeasti hakenut ja luonut vaikuttamisen paikkoja”

Vastuuvalmistelijoiden näkemysten mukaan koordinaatiovastuun keskittäminen sekä luontevan keskustelukumppanin tunnistaminen myös jatkossa on oleellinen asia, jotta nykyorganisaatiot tietävät, miten järjestökenttään saadaan yhteys. Järjestöjen tulee jatkossakin olla  aktiivisesti mukana jo suunnitteluvaiheessa, tuomalla esille järjestökentän moninaisuutta ja eri rooleja sekä tuomalla kansalaisnäkökulmaa valmisteluun eri järjestöaloilta. Lisäksi tärkeää on luoda tietopohjaa ja tilannekuvaa järjestöistä (tilastot, tutkimukset, seurannat, arvioinnit) sekä rakentaa yhteistä näkymää kehittämisen painopisteistä.

13.5.2019 järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen