Järjestöt maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluvaiheessa hyvin mukana

Järjestöt maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluvaiheessa hyvin mukana

Järjestöt ovat olleet aktiivisesti mukana Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen uudistuksen valmistelussa. Järjestöjen moninaiset roolit sekä järjestöissä oleva asiantuntijuus ovat tulleet näkyviksi. Järjestöjen kautta on myös tuotu erityisen paljon palveluiden käyttäjien ääntä uudistuksen valmisteluun.

Valmiustelun raportit ovat luettavissa KS2021 -sivustolla ja Yhdistystorilla.

Nostoja uudistuksen valmistelussa saaduista opeista järjestönäkökulmasta: 

  • Mikäli palvelurakenteiden uudistustyötä tehdään Keski-Suomessa eri toimijoiden vapaaehtoisena yhteistyönä tai lainsäädännön ohjaamana, on järjestöt otettava mukaan palveluiden suunnitteluun heti ensivaiheista lähtien. Keski-Suomessa on tähän kumppanuuspöydän sekä järjestöjen toimialakohtaisten ja substanssiperusteisten verkostojen kautta valmiit rakenteet ja yhteinen tahtotila, josta kannattaa pitää kiinni.
  • Järjestöjen mukana olo ja yhteistyö useiden eri valmisteluorganisaatioiden kanssa edellyttää myös jatkossa selkeää ja keskitettyä koordinointia.
  • Järjestöjen kiinnittymistä uudistustyöhön edesauttaa se, että järjestöille nimetään kussakin tilanteessa selkeä vastinpari, jonka kanssa suunnittelutyötä tehdään.
  • Järjestöt kannattaa ottaa jatkossa tiiviisti mukaan sekä asiakas- ja palveluohjauksen että palveluketjujen kehittämiseen. Tämä edellyttää myös järjestöjen hyte-työn selkiyttämistä.
  • Osallistavat toimintatavat mahdollistivat ”alhaalta ylös” -ajattelun ja asiakkaiden äänen mm. järjestöjen kautta. Jatkossa vahvemmin otettava mukaan myös kokemusasiantuntijat ja huomioitava alusta pitäen erilaiset erityisryhmät.

Maakunnan vastuuvalmistelijoille tehdyn kyselyn mukaan KYTin hallinnoima Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke on mahdollistanut luontevan vuoropuhelun järjestöjen ja valmistelijoiden välillä. Vastuuvalmistelijoiden mukaan hanke viesti uudistuksen etenemisesti aktiivisesti ja keskitetysti laajalle järjestökentälle, mikä  helpotti luontevan vuorovaikutuksen ja luottamuksen syntymistä. Samalla se mahdollisti yhteisen suunnittelun ja järjestöjen aktiivisen osallisuuden toteutumisen valmistelussa. ”Hanke on tehnyt hyvää työtä eri foorumeilla maakunnassa, luonut järjestöille tilaisuuksia vaikuttaa ja saada äänensä kuuluviin sekä rohkeasti hakenut ja luonut vaikuttamisen paikkoja”.

Tästä eteenpäin sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistä ja yhteistyötä halutaan jatkaa Keski-Suomessa nykyorganisaatioiden kesken. Tavoitteena on jatkaa maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa toteutettua kehittämistyötä vapaaehtoisuuden pohjalta. Samalla seurataan valtakunnallisia linjauksia. Järjestöjen osalta asian etenemisestä tiedotetaan niin pian kuin mahdollista.

13.5.2019 järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen