Ennakkotietoa terveyden edistämisen määrärahan painopisteistä vuodelle 2020

Ennakkotietoa terveyden edistämisen määrärahan painopisteistä vuodelle 2020

STM:n terveyden edistämisen määrärahan haku käynnistyy 13.5.2019 ja päättyy 14.6.2019.

Määrärahalla tuetaan vuonna 2020 erityisesti hankkeita, jotka tukevat kunnissa toteutettavaa terveyden edistämisen toimintaa.

 1. Hyvinvointijohtaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspinnoilla
  Kuntien hyvinvointijohtamisen vahvistaminen kehittämällä kuntien, alueellisten toimijoiden ja järjestöjen yhdyspinnalla olevien toimintamallien johtamis- ja yhteistyökäytäntöjä liikunnan, ravitsemuksen, mielenterveyden edistämisen, ehkäisevän päihdetyön ja tapaturmien ehkäisyn alueilla.
 2. Kulttuurilla hyvinvointia – saavutettavasti
  Terveyttä ja hyvinvointia edistävän kulttuuritoiminnan saavutettavuuden ja saatavuuden edistäminen kunnan ja alueellisten toimijoiden monitoimijaisena työnä sekä ohjauskeinojen, toimintamallien ja arviointikäytänteiden kehittäminen kulttuurihyvinvointitoiminnan vahvistamiseksi.
 3. Lasten ja nuorten turvallisuus digimaailmassa
  Lasten ja nuorten digitaalisten laitteiden ja netin käytön turvallisen käytön edistäminen ja haitallisen sekä ongelmallisen käytön ehkäisy.
 4. Hyvää ja laadukasta ravitsemusta ikäihmisille
  Ikääntyneiden hyvän ja laadukkaan ravitsemuksen edistäminen ruokapalveluja, sosiaalista kanssakäymistä ja toimintakyvyn ylläpitoa kehittäen.
 5. Nikotiini- ja alkoholihaittojen ehkäisy
  Tupakka- ja nikotiinituotteiden ja alkoholin käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisemisen ja käytön lopettamisen tukemisen toimintamallien kehittäminen kuntien palveluissa ja paikallisyhteisöissä huomioiden eri väestöryhmät sekä ihmisten osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen ehkäisevässä päihdetyössä.
 6. Ihmisten tavoittaminen yhteiskunnallisen markkinoinnin keinoin
  Sosiaalista markkinointia hyödyntävien menetelmien ja ohjauskeinojen kehittäminen hyvinvointia, terveyttä ja mielenterveyttä edistävien elintapojen vahvistamiseksi erityisesti niissä väestö- ja erityisryhmissä, joita nykyisin keinoin ei riittävästi tavoiteta.

Lakisääteinen määräraha on tarkoitettu terveyden edistämiseen sekä päihteiden käytön ja tupakoinnin ehkäisyyn ja vähentämiseen. Hankkeen tavoitteena pitää olla ainakin yksi yllä esitetyistä määrärahalla rahoitettavalle toiminnalle asetetuista tavoitteista.

Terveyden edistämisen määrärahasta voidaan myöntää valtionavustuksia kunnille, järjestöille, säätiöille ja muille toimijoille, mikäli eduskunta hyväksyy terveyden edistämisen määrärahan valtion vuoden 2020 talousarvioon. Määrärahasta voidaan tehdä sopimuksia terveyden edistämisen hankkeista myös valtionhallinnon laitosten kanssa.

 

Määrärahahaun avautumisesta kerrotaan verkossa osoitteessa www.thl.fi/maararaha, sekä THL:n Facebookissa ja Twitterissä.

Lisätietoja myös Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla.