Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen tilaisuuksista ja viestinnästä on ollut hyötyä!

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen tilaisuuksista ja viestinnästä on ollut hyötyä!

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen tilaisuudet ja viestintä ovat tarjonneet ajankohtaista tietoa sekä tukeneet toimijoiden verkostoitumista ja vaikuttamistoimintaa.  

Hankkeen alueellisiin elinvoimapajoihin sekä järjestöjen sote- ja maakuntapäiviin 2017-2019 osallistuneille ja hankkeen jakelulistoilla oleville tehtiin palautekysely vuoden 2019 alussa. Kyselyllä kartoitettiin näiden tilaisuuksien ja hankkeen viestinnän hyötyä vastaajille. Kyselyyn saatiin 81 vastausta. Vastaajista 17 oli osallistunut alueellisiin elinvoimapajoihin, 34 järjestöjen sote- ja maakuntapäiviin ja 15 molempiin. Vastaajista seitsemän ei ollut aivan varma, oliko osallistunut johonkin hankkeen tilaisuuksista.

Järjestöjen sote- ja maakuntapäivät tarjoavat järjestöille ajankohtaista tietoa toimintaympäristön muutoksista sekä tukevat järjestöjen verkostoitumista ja yhteistä vaikuttamista. Päiviä on tähän mennessä järjestetty viisi, ja yhteensä niihin on osallistunut 417 henkeä. Päivien tuloksena syntyi järjestöjen vaikuttamismateriaalia uuden maakunnan valmisteluun sekä mm. järjestämissuunnitelmaan ehdotuksia järjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseen ja eri toimijoiden yhteistyökäytäntöihin liittyen.

Kunta-järjestöyhteistyön alueellisia elinvoimapajoja järjestetään seitsemällä alueella yhteistyössä KYT-järjestöpalveluiden kanssa. Mukana toteutuksessa ovat kaikki Keski-Suomen kunnat. Elinvoimapajoihin osallistui vuoden 2018 aikana yli 220 kuntien, järjestöjen ja muiden yhteisöjen edustajaa sekä kuntalaista. Pajoissa tehtiin konkreettisia, kuntakohtaisia kunta-järjestöyhteistyön suunnitelmia ja verkostoiduttiin yli paikkakuntarajojen. Työskentelyn myötä useampi kunta innostui kutsumaan järjestöjä jatkokeskusteluihin. KYT-järjestöpalveluiden kanssa yhteistyössä laadittiin Järjestöpositiivinen kunta on hyvinvoinnin voittaja! – tarkistuslista kuntien järjestöyhteistyön tueksi.

Vastaajien mukaan tilaisuudet ovat tukeneet verkostoitumista ja järjestöjen yhteistä vaikuttamistyötä sekä tarjonneet ajankohtaista tietoa. Järjestöjen sote- ja maakuntapäivissä sai ”hyvin ja selkeästi esitettynä ajankohtaista tietoa maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelusta, minkä kautta kiinnostus uudistusta kohtaan ja valmiudet vaikuttaa lisääntyivät”. Alueelliset elinvoimapajat ovat tukeneet verkostoja ja ne on koettu ”innostavaksi tavaksi koordinoida kunta- järjestöyhteistyötä”. Kiitosta saivat myös tilaisuuksien sisältö ja organisointi.

Hankkeen työntekijät viestivät sekä järjestöille että kunta- ja maakuntatoimijoille aktiivisesti. Järjestöjen uutiskirjeiden lisäksi järjestöjen muutosagentti laati uudistuksen etenemisestä koosteita ja tiivistelmiä. Kuntien ja maakunnan viranhaltijoille ja päättäjille suunnatuissa kuntakirjeissä avattiin järjestöjen hyvinvointityötä ja järjestöyhteistyön mahdollisuuksia.

Vastaajien mukaan hankkeen viestintä on tarjonnut ajankohtaista tietoa maakunta- ja sote-uudistuksesta sekä helpottanut ajan tasalla pysymistä, oman toiminnan suuntaamista ja jäsenistön ajan tasalla pitämistä. Viestintä on koettu aktiiviseksi, monikanavaiseksi ja maalaisjärjellä ymmärrettäväksi. ”Viestit ovat olleet hyvin jäsenneltyjä ja selkeitä. Niiden avulla on ollut hyvä seurata uudistuksen etenemistä. Erityisesti tiivistelmä ovat auttaneet hahmottamaan vaikeitakin asioita järjestöperspektiivistä ja uudistuksen vaikutuksia järjestöihin.”

Vastaajista 80 % koki että tilaisuuksista ja viestinnästä oli hyötyä vastaajalle ja/ tai vastaajan taustataholle. Kokonaisarvosana hankkeelle oli 4/5. 

Palautekyselyssä saimme muutamia keskenään hyvin erilaisia kehittämisideoita ja -toiveita. Jatkossa pyrimme erityisesti hankkeen tulosten näkyvämmäksi tekemiseen ja selkeän, ruohonjuuritason viestinnän lisäämiseen.   Kiitos kaikille kyselyymme vastanneille!

Hankkeen internet-sivut Yhdistystorilla sekä KYTin verkkosivuilla. Verkkoviestinnässä lisäksi ks2021.fi -, Matara.fi – ja Innokyla.fi -sivustot sekä Facebookin @vaikuttavatjarjestot että @ks2021 -sivut ja https://twitter.com/ksvaikuttavat -twitter.