Keskisuomalaisten järjestöjen tueksi maakunta- ja sote-uudistukseen

 

Maakunta- ja sote-uudistus vaikuttaa monin tavoin sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaympäristöön.

Selvityshenkilö Tuija Brax on kevään 2018 kuluessa selvittänyt järjestöjen roolia maakunta- ja sote-uudistuksessa. Selvityksessään hän on tehnyt useita toimenpide-esityksiä maakunnille, kunnille ja järjestöille.

Yksi merkittävimmistä havainnoista ja toimenpide-esityksistä Braxin raportissa liittyy sosiaali- ja terveysjärjestöjen hyte-toimintaan. Tällaiset toiminnat ovat tähän saakka toimineet rinnakkain tai yhteistyössä julkisen sektorin kanss. Toiminnoissa on usein mukana myös julkista avustusta (STEA, kunnat, kuntayhtymät) ja toimintoja kehittävää ja koordinoivaa palkkatyötä. Nyt näille toiminnoille syntyy uusia ja/tai uudenlaisia rajapintoja suhteessa voittoa tavoittelevaan liiketoimintaan.

Maakunnat voivat olla keskenään hyvin erilaisia sen suhteen, mitä maakunnassa katsotaan tuotettavan markkinoilla ja mitä järjestölähtöisinä toimintoina.  Maakunnassa on jatkossa ensiarvoisen tärkeää kerätä tieto järjestöjen hyte-toiminnoista yhdessä järjestöjen kanssa. Järjestöjen on itsensä tunnistettava omien rajapintatoimintojensa laatu joko palveluksi tai toiminnoksi

Brax esittää myös mm. että

  • maakunnan ja kuntien tärkeimmät hyte-yhteistyörakenteet kuvataan ja maakuntiin sekä kuntiin nimetään yhdyshenkilöt sekä hyte- että järjestötyöhön
  • maakuntien mahdollisuus maksaa järjestöavustuksia kirjataan sote-lakien perusteluihin tai eduskunnan mietintöön ja järjestöille annettavia avustuksia seurataan systemaattisesti
  • asiakas- ja palveluohjaukseen liittyviä termejä yhtenäistetään ja palveluohjauksessa ohjattaisiin ihmisiä myös järjestöjen hyte-toiminnan pariin sekä kirjattaisiin nämä ohjaukset Kanta-järjestelmän Omatietovarantoon.

Toimenpide-esitysten lista kokonaisuudessaan on Braxin loppuraportissa sivuilla 10-13.  Braxin loppuraportin pohjalta laatimani tiivistelmä on Yhdistystorilla. Tiivistelmäpaperi sisältää myös tietoa maakunnan sote-järjestöistä.

Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki, Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt