Järjestöyhteistyöllä maan paras hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen maakunta

Järjestöyhteistyöllä maan paras hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen maakunta

Keskisuomalaiset järjestöt haluavat olla mukana maakunta- ja sote-uudistuksessa. Uuden maakunnan valmistelussa tulee huomioida tasapuolisesti laajan järjestökentän kirjo ja toiminnan moninaisuus, palveluntuotannosta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Nämä ovat päällimmäisiä järjestöjen sote- ja maakuntapäivässä 11.12. kuultuja viestejä maakunnan sote-valmistelijoille.

Järjestöjen toiveet varmasti kuullaan, sillä maakunnassa on hyvä tahto yhteistyöhön järjestöjen kanssa. Yhteistyötä tukee mielestäni erinomaisesti tavoitteemme profiloitua hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen maakunnaksi. Pääosin vapaaehtoisvoimin toimivien järjestöjen rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on ollut ja tulee olemaan suuri. Esimerkiksi suurin osa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnasta on ennaltaehkäisevää arjen tukea, jota tarjotaan vapaaehtoisuuden ja vertaisuuden voimin.

Maakunta- ja sote-uudistuksen vastuuvalmistelijat puolestaan toivovat järjestökentältä keskinäistä tiivistä yhteistyötä sekä toiminnan vaikuttavuuden näkyväksi tekemistä. Järjestökentän on tunnettava toinen toisensa ja kerrottava toiminnastaan yhden tuutin kautta. On siirryttävä kurkiauraan varpusparven sijaan, kuten dosentti Jorma Niemelä asian ilmaisee. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että järjestöjen tulee tiivistää rivejään, selkeyttää viestiään toiminnan vaikuttavuudesta ja opeteltava yhteistyön tekemistä uusien kumppaneiden kanssa. Uudessa toimintaympäristössä pelkkä toive huomatuksi tulemisesta ei enää riitä.

 

Järjestöjen erilaiset lähtötilanteet

Keski-Suomen maakunnassa on yhteensä noin 5300 järjestöä eli rekisteröityä yhdistystä. Näistä suurin osa on ammattiin ja elinkeinoon, vapaa-aikaan, kulttuuriin, poliittiseen toimintaan sekä sosiaali- ja terveysalaan liittyviä. Kunnittain eniten yhdistyksiä on Jyväskylän seudulla (Jyväskylässä lähes 2200), Jämsässä, Keuruulla  ja Laukaassa.

Maakunnan järjestöt ovat keskenään hyvin eri asemissa suhteessa maakunta- ja soteuudistukseen. Osa on ollut mukana jo esivalmisteluvaiheessa ja osa seuraa uudistusta kiinteänä osana työtään mm. palveluiden kehittämisen näkökulmasta. Aika monelle koko uudistus kaikkine toimintaympäristön muutoksineen on kuitenkin vielä hyvin vieras. Näin ollen järjestökentällä tarpeet ovat moninaiset.

Järjestöjen ja maakunnan vastuuvalmistelijoiden toiveissa on paljon yhteistä. Keski-Suomen maakuntaliiton suuntaan jo kymmenen vuoden ajan vuoropuhelukumppanina on toiminut Keski-Suomen Järjestöareena, järjestöjen monialainen yhteistoimintaelin. Järjestöareenan toimintaa vahvistamalla ja kirkastamalla varpusparvesta rakentuu kurkiaura ja järjestöjen äänestä yhtenäinen.

 

Tukea järjestöille uudessa toimintaympäristössä

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen tehtävänä on tukea järjestöjä maakunta- ja sote-uudistuksessa sekä sen mukanaan tuomassa toimintaympäristön muutoksessa mm seuraavin keinoin.

  1. Maakuntastrategiaa aletaan rakentaa pian. Samassa yhteydessä olisi järkevää rakentaa järjestöstrategia, koska parhaimmillaan se lisäisi toinen toistemme tuntemista ja tekisi järjestötoimintaa näkyväksi. Strategian tavoitteesta ja laatimisesta jatketaan keskustelua eri yhteyksissä järjestöjen ja maakunnan toimijoiden kesken.
  2. Järjestötoiminnan sekä kunta-järjestöyhteistyön tilaa selvitetään ensi vuoden alussa järjestökartoituksella sekä kuntakyselyllä. Tuloksia käytetään järjestötoiminnan näkyväksi tekemisessä ja vaikuttamistyössä. Järjestökysely on sähköinen ja sitä levitetään verkostojen avulla mahdollisimman laajasti.
  3. Järjestöjen sote- ja maakuntapäivien tavoitteena on tarjota järjestöille ajankohtaista tietoa uudistuksen etenemisestä. Päiviä valmistellaan ja toteutetaan jatkossakin yhteistyössä uudistuksen vastuuvalmistelijoiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Seuraava järjestöjen sote- ja maakuntapäivä on 9.2. klo 9.00 alkaen. Teemana on järjestämissuunnitelma ja palvelupaketit. Tästä ja muistakin tilaisuuksista tulee lisätietoja.
  4. Alueelliset elinvoimapajat käynnistyvät keväällä 2018. Pajoja hyödynnetään kuntien ja järjestöjen yhteistyön tiivistämiseen sekä järjestöjen kanssa keskusteluun; miten kunnat ja järjestöt yhdessä edistävät kunnan elinvoimaa, mitä uudistus tarkoittaa järjestöjen kannalta ja miten järjestöt voivat tukea jäseniään.
  5. Järjestöille toimitetaan sote- ja maakuntauudistuksesta sekä sen etenemisestä kertovaa uutiskirjettä säännöllisesti. Jatkossa julkaistaan myös päättäjäkirjeitä.
  6. Lisäksi järjestetään yhdessä KYT Järjestöpalveluiden kanssa tilaisuuksia ja koulutuksia liittyen mm. järjestöjen muutosvalmiuteen ja vaikuttamiseen.

Ehdotan, että maakunnasta rakennetaan ruohonjuuritasolle ulottuvalla vuoropuhelulla ja kaikkia toimijoita kuunnellen maan paras hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen maakunta. Uusi maakunta ja kunnat tarvitsevat järjestöjen osaamista ja resursseja. Ollaan yhdessä aktiivisia tulevaisuuden rakentajia!

Anne Astikainen
Järjestöjen muutosagentti
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt
anne.astikainen@kyt.fi, 050 344 0429

 


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn